Zielone jabłuszko

Cele i zadania Klubu dziecięcego

Klub Dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa:

1)opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach której realizowane są funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne;

2)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

3)zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego;

4)prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

5)zapewnienie opieki dziecku, wychowywanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

6)kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia
i współdziałania w grupie rówieśniczej, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;

7)udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

8)zapewnienie racjonalnego wyżywienia zgodnie z wiekiem i dietą dziecka;

9)współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi w sprawach opieki i wychowywania dziecka;
zapewnienie dziecku właściwych warunków higieniczno-sanitarnych.

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO”
jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy, Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie 1.04.2019r. do 31.08.2021r.